Danh sách viên chức đến hạn ký HĐLĐ

Danh sách viên chức đến hạn ký Hợp đồng lao động năm 2014

Phòng Tổ chức – Hành chính cập nhật danh sách những viên chức hết hạn hợp đồng lao động trong từng tháng của năm và những viên chức tính đến...

[+]