Share on Facebook 
JTableContent

Giới thiệu

  • Chức năng:

Tham mưu, giúp cho Hiệu trưởng và Đảng Ủy trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức bộ máy quản lý cán bộ nhà trường theo đúng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; các quy định quy chế của Bộ, Đại học Quốc gia và Nhà trường đã ban hành. Tổ chức giao dịch hành chánh, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan khác trong nước và giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan khác trong nước và giữa Ban Giám hiệu với các đơn vị, CBCNV, sinh viên trong trường.

  • Nhiệm vụ:

a. Nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ máy tổ chức đội ngũ và tổ chức điều hành trong trường.
b. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế về định biên và quản lý biên chế.
c. Lập và quản lý hồ sơ về lương, thủ tục đề nghị nâng bậc và điều chỉnh lương hàng năm.
d. Chỉ đạo và thực hiện công tác bảo vệ chính trị, trật tự an ninh trong khuôn viên trường.
e. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của CBCNV, bổ sung và nhận xét hàng năm.

STT
Họ và tên
Chức vụ
Học vị
Liên lạc
1
Huỳnh Kỳ Phương Hạ
Trưởng phòng
PGS.TS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2
Bùi Trọng Hiếu
Phó phòng
PGS.TS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3
Châu Ngọc Đỗ Quyên
Phó phòng
TS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG

♦ PGS.TS HUỲNH KỲ PHƯƠNG HẠ     Trưởng phòng
    QUẢN LÝ CHUNG

1.Quản lý chung hoạt động của phòng.
2.Tuyển dụng, nhân sự, đào tạo, bổ nhiệm, điều động.
3.Đánh giá CBVC, vận hành quy chế chi tiêu nội bộ.
4.Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật.

♦ PGS.TS BÙI TRỌNG HIẾU               Phó Trưởng phòng
    PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN TỔ CHỨC - TỔ BẢO VỆ

1. Chính sách, Bảo hiểm, Văn bản mới.
2. Cơ sở dữ liệu.
3. An ninh trật tự - PCCC – An toàn VSLĐ – Đội Bảo vệ.
4. Hội đồng xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

♦ TS CHÂU NGỌC ĐỖ QUYÊN               Phó Trưởng phòng
    PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

1. Bộ phận Văn thư - Hành chính.
2. Văn phòng BGH.
3. Thường trực Thi đua – Khen thưởng. 
4. Khánh tiết.
5. Báo cáo các cấp.