Văn bản tổ chức hành chính

Quyết định 1800 quy định chế độ hưởng thêm 3 tháng tiền lương và các khoản tiền...

Trường Đại học Bách Khoa ban hành quyết định số :1800/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc quy định chế độ hưởng thêm 3 tháng tiền lương và các khoản tiền phụ cấp trước khi...

[+]

Quyết định số 1756/QĐ-ĐHBK-TCHC quy định kéo dài thời công tác và ký hợp đồng la...

Ngày 02 tháng 7 năm 2013 tường Đại học Bách khoa ban hành quyết định số: 1756/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lương...

[+]

Thông báo số 13 về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Giám Hiệu...

Ngày 01 tháng 3 năm 2013 Trường Đại học Bách khoa ban hành thông báo số: 13 về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Giám Hiệu. 

[+]

Thông báo số 01 Tuyển chọn ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 9...

Ngày 03 tháng 01 năm 2013 Trường Đại học Bách Khoa ra thông báo số 01/TB-ĐHBK-TCHC Về việc tuyển chọn ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo...

[+]

Quyết định thành lập Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu sinh viên Phú Thọ - B...

Ngày 27 tháng 11 năm 2012 Trường Đại Học bách Khoa ra quyết định thành lập Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách...

[+]

Quyết định giải thể ban liên lạc cựu sinh viên Phú Thọ-bách Khoa...

Trường Đại học Bách khoa ra quyết định giải thể Ban Liên lạc Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa. Xem chi tiết QĐ 3002/QĐ-ĐHBK-TCHC 

[+]