Qui định của trường ĐH Bách khoa

Công văn hướng dẫn sử dụng biểu mẫu trong công tác văn thư

Trường đại học Bách khoa ban hành công văn số 149/ĐHBK-TCHC, triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Download văn...

[+]

QUY CHẾ THU CHI NỘI BỘ TRƯỜNG ĐHBK-ĐHQG TP.HCM

Ngày 12 tháng 7 năm 2019 Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM ban hành quyết định 1818/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Ban hành Quy chế Thu Chi nội bộ của...

[+]

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CẤP TRƯỜNG ĐHBK 2019...

Trường Đại học bách khoa ban hành các Quy chế, Quy trình Bổ nhiệm mới, Bổ nhiệm lại cán bộ Quản lý các cấp thuộc Trường năm 2019. CÁC QUY TRÌNH...

[+]

QUYẾT ĐỊNH 1833 BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI KẾT QUẢ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG CH...

QUYẾT ĐỊNH 1833/QĐ-ĐHBK-TCHC Ngày 10/7/2019 " Ban hành Quy định đánh giá xếp loại kết quả lao động của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Bách khoa...

[+]

QUYẾT ĐỊNH 1832 BAN HÀNH QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GV, NVC, KS PHỤC VỤ GIẢN...

QUYẾT ĐỊNH 1832/QĐ-ĐHBK-TCHC Ngày 10/7/2019 "Ban hành Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên, Nghiên cứu viên, Kỹ sư phục vụ giảng dạy Trường Đại học Bách Khoa...

[+]

Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, ph...

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh...

[+]

Quyết định số 31/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc ban hành Quy chế Quản lý Chất thải nguy hạ...

Ngày 05 tháng 1 năm 2017, Trườn Đại học Bách khoa bàn hành Quyết định Về việc ban hành Quy chế Quản lý Chất thải nguy hại tại Trường Đại học Bách khoa –...

[+]

Quyết định số: 3609/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc ban hành Qui định về Sở hữu trí tuệ...

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Trườn Đại học Bách khoa bàn hành Quyết định Về việc ban hành Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ; (Download QĐ 3609/QĐ-ĐHBK-TCHC và  Qui định...

[+]

Ban hành Qui định làm việc của Văn phòng Tư vấn tuyển sinh

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa ban hành Quyết định số 3467/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Ban hành Qui định làm việc củaVăn phòng Tư vấn...

[+]

Quyết định thành lập Phòng sát hạch Công nghệ thông tin trực thuộc Trung tâm Đào...

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa ban hành Quyết định số 3466/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc hành lập Phòng sát hạch Công nghệ thông tin trực thuộc...

[+]