Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2019

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2019...

Thông tin chi tiết Thông báo số 1930/TB-ĐHBK-TCHC ngày 17 tháng 12 năm 2019 về việc Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.  Quý...

[+]