Qui định kéo dài thời gian làm việc, nghỉ hưu đối với viên chức có chức danh: GS, PGS, TS

Công văn số: 81/ĐHBK-TCHC, /v hướng dẫn việc xem xét đề nghị kéo dài thời gian l...

Ngày 26 thsng 4 năm 2016, Trường Đại học Bách khoa ban hành công văn số 81/ĐHBK-TCHC V/v hướng dẫn việc xem xét đề nghị kéo dài thời gian làm việc, nghỉ...

[+]