Quy trình-Hướng dẫn-Biểu mẫu thực hiện thủ tục hành chính (theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015)

QUY TRÌNH CÔNG VIỆC PHÒNG TCHC THEO CHUẨN ISO (9001:2015) Update 3/2021

Phòng Tổ chức - Hành chính đăng tải Quy trình, Hướng dẫn thủ tục cho các công việc thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. QUI TRÌNH CÔNG VIỆC THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015(Update...

[+]