QUY TRÌNH CÔNG VIỆC PHÒNG TCHC THEO CHUẨN ISO (9001:2008)

Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện đăng tải các Quy trình công việc của phòng lên Website nội bộ của phòng Tổ Chức - Hành chính, mọi công việc được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.


QUI TRÌNH CÔNG VIỆC THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008  

SỐ HIỆU QT

TÊN QUI TRÌNH

QT-LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

.Doc

QT.TCHC-01

Quản lý văn bản

QT_LĐ-01

BM-01

QT.TCHC-02

Xét duyệt chỉ tiêu tuyển dụng

QT_LĐ-02

BM-02

QT.TCHC-03

Tuyển dụng nhân sự

QT_LĐ-03

BM-03

QT.TCHC-04

Cấp và gia hạn thẻ BHYT cho người LĐ

QT_LĐ-04

BM-04

QT.TCHC-05

Báo tăng lao động cho BHXH

QT_LĐ-05

BM-05

QT.TCHC-06

Phân công viên chức hướng dẫn tập sự

QT_LĐ-06

BM-06

QT.TCHC-07

Gia hạn hợp đồng lao động

QT_LĐ-07 

BM-07

QT.TCHC-08

Ký kết hợp đồng Giảng viên thỉnh giảng

QT_LĐ-08

 BM-08

QT.TCHC-09

     

QT.TCHC-10

Ký HĐ lao động lương khoán đối với Giảng viên có chức danh GS, PGS, trình độ TS đã đủ tuổi nghỉ hưu

QT_LĐ-10

BM-10

QT.TCHC-11

Thi tuyển dụng viên chức

QT_LĐ-11

BM-11

QT.TCHC-12

Bổ nhiệm viên chức trúng tuyển vào ngạch

QT_LĐ-12

BM-12

QT.TCHC-13

Ký HĐ lần đầu và HĐ làm việc không thời hạn

QT_LĐ-13

BM-13 

QT.TCHC-14

Cử viên chức đi đào tạo và bồi dưỡng trong nước

QT_LĐ-14

BM-14

QT.TCHC-15

Cử viên chức đi công tác trong nước

QT_LĐ-15

BM-15

QT.TCHC-16

Cử viên chức đi công tác, du lịch nước ngoài ngắn hạn

QT_LĐ-16

BM-16

QT.TCHC-17

Cử viên chức đi Đào tạo /Công tác dài hạn tại nước ngoài

QT_LĐ-17

BM-17

QT.TCHC-18

Xét duyệt học bổng ngân sách nhà nước

QT_LĐ-18

BM-18

QT.TCHC-19

Xét nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn

QT_LĐ-19

BM-19

QT.TCHC-20

Xét hưởng phụ cấp thâm niên công tác

QT_LĐ-20

BM-20

QT.TCHC-21

Xét duyệt mức hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm

QT_LĐ-21

BM-21

QT.TCHC-22

Xét duyệt hồ sơ nâng ngạch

QT_LĐ-22

BM-22

QT.TCHC-23

Xét chuyển ngạch, chuyển loại viên chức

QT_LĐ-23

BM-23

QT.TCHC-24

Điều động viên chức

QT_LĐ-24

BM-24

QT.TCHC-25

Tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức biên chế

QT_LĐ-25

BM-25

QT.TCHC-26

Giải quyết thôi việc cho người lao động

QT_LĐ-26

BM-26

QT.TCHC-27

Giải quyết nghỉ thai sản hoặc nghỉ không hưởng lương

QT_LĐ-27

BM-27

QT.TCHC-28

Tiếp nhận lao động nghỉ thai sản hoặc nghỉ không hưởng lương

QT_LĐ-28

BM-28

QT.TCHC-29

Giải quyết chế độ thai sản cho người lao động

QT_LĐ-29

BM-29

QT.TCHC-30

Giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động

QT_LĐ-30

BM-30

QT.TCHC-31

Giải quyết chế độ tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp cho người LĐ

QT_LĐ-31

BM-31

QT.TCHC-32

Giải quyết chế độ hưu trí/trợ cấp BHXH 1 lần

QT_LĐ-32

BM-32

QT.TCHC-33

Giải quyết chế độ tử tuất cho người lao động

QT_LĐ-33

BM-33

QT.TCHC-34

Xét duyệt Thi đua-Khen thưởng định kỳ

QT_LĐ-34

 BM-34

QT.TCHC-35

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

QT_LĐ-35

 BM-35

QT.TCHC-36

Xét danh hiệu chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

QT_LĐ-36

BM-36

QT.TCHC-37

 Xét duyệt thi đua khen thưởng định kỳ

  

 

QT.TCHC-38

Xét tặng kỹ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

QT_LĐ-38

BM-38

QT.TCHC-39

Xử lý kỹ luật người lao động

QT_LĐ-39

BM-39

QT.TCHC-40

Xử lý viên chức đi nước ngoài quá hạn

QT_LĐ-40

BM-40

QT.TCHC-41

Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Quản lý

QT_LĐ-41

BM- 41

QT.TCHC-42

Thành lập Tổ, Ban, Hội đồng chức danh

QT_LĐ-42

BM-42

QT.TCHC-43

Thành lập đơn vị trực thuộc

QT_LĐ-43

BM-43

QT.TCHC-44

Theo dõi tiến độ công văn đến

QT_LĐ-44

 

QT.TCHC-45

Soạn báo cáo                                      

QT_LĐ-45

 

QT.TCHC-46

Thực hiện báo cáo   

QT_LĐ-46

 

QT.TCHC-47

Theo dõi tiến độ giải quyết công văn đến.

QT_LĐ-47

 

HD.TCHC-01

Hướng dẫn làm thẻ viên chức

HD_LĐ-01

HD-01