Đề án 911

Công văn số 225/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 22/02/2016 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc...

Công văn số 225/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 22/02/2016 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016

[+]

CV 92/ĐHBK-TCHC và Biểu mẫu cho Đề án 911 năm 2014-2015

CV Số: 92/ĐHBK-TCHC và Biểu mẫu  V/v lập kế hoạch cử Giảng viên đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2014-2015.  Đồng thời góp phần thực hiện...

[+]

Công văn và Biểu mẫu Đề án 911

Thực hiện Công văn số 1262/ĐHQG-TCCB-ĐH&SĐH ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc kế hoạch cử Giảng viên đi đào tạo tiến sĩ...

[+]

CV 286/ĐHQG-ĐH&SĐH tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 91...

Căn cứ thông báo 80/BGDĐT ngày 13/2/2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tuyển sinh đào tại tiến sĩ nước ngoài theo đề án 911 năm 2015. Đại học Quốc...

[+]