Tin ĐHBK

CV 1175/ĐHBK-TCHC "Báo cáo cập nhật, bổ sung danh sách Giảng viên cơ hữu của các...

Ngày 28 tháng 10 năm 2014 Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM ban hành công văn 1175/ĐHBK-TCHC Về việc "Báo cáo cập nhật, bổ sung danh sách Giảng viên...

[+]

Tài liệu ôn tập thi tuyển dụng viên chức năm 2014

 Tài liệu ôn thi tuyển dụng 2014: Đề cương ôn tập Văn bản pháp luật  

[+]

Công văn:23/ĐHBK-TCHC, ngày 2 tháng 3 năm 2015 "Về việc hướng dẫn xét bổ...

Ngày 02 tháng 3 năm 2015 Ban Giám hiệu ban hành công văn số 23/ĐHBK-TCHC hướng dẫn các đơn vị và các cá nhân có liên quan quy trình xét bổ...

[+]

Tin nội bộ

Thông báo xét nâng bậc lương năm 2014

Ngày 04 tháng 9 năm 2014, Trường Đạii học Bách Khoa ban hành thông báo số: 126/TB-ĐHBK-TCH Về việc xét năng bậc lương năm 2014.  THÔNG BÁO SỐ 126/TB-ĐHBK-TCHCVề việc nâng...

[+]

Quyết định 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bô....

Ngày 26 tháng 9 năm 2014 Trường Đại học Bách Khoa ban hành quyết định số 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bộ.

[+]

Công văn 65/ĐHBK-TCHC; Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng tr...

Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Ban Giám hiệu trường ban hành công văn số: 65/ĐHBK-TCHC  V/v Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường...

[+]